Upgrade to add your own logo

AGI Benchmarking App Demo - Symon.AI